Продължавайки да разглеждате сайта на "Хелти Деск", Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Ако не желаете да приемате "бисквитки", можете да ги деактивирате чрез настройките на Вашия браузър.  close

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА «ХЕЛТИ ДЕСК» ЕООД


Използването на този Сайт (HealthyDesk.bg) е обвързано от настоящите Общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) Сайта Вие приемате и се съгласявате с условията в него, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте Сайта. С използването на Сайта Вие декларирате освен съгласието си с тях, също и, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.


Общи условия и правила за ползване на услугите, предоставяни чрез healthydesk.bg

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребителя на информационнo търговската платформа healthydesk.bg (електронен магазин) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на Сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

Информационната платформа е собственост на «Хелти деск» ЕООД, ЕИК 203588564, офис: гр. София, бул. „Черни връх”, № 47, телефон за контакт: +359 878 868 998


I. ДЕФИНИЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕКСТА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Доставчик – означава търговско дружество “Хелти деск” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 2203588564.

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на Потребителя да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител: е физическо или юридическо лице, което ползва и посещава Сайта, регистрирало е Потребителски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване;

Потребителско име: е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Доставчика, еднакъв с предоставения за ползване имейл адрес;

Парола: е код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил;

Потребителски профил: е обособена част от Уебсайта www.healthydesk.bg, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от “Хелти деск” ЕООД, единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име (имейл) и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Поръчка: означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките;

Цена: е обявената до всеки артикул цена на Стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;

Цена – доставка/опаковане: цената за разноските за транспорт и доставка на заявените продукти, с включен ДДС;

Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;

Артикул/Продукт/Стока: определен вид стока, притежаваща своята идентификация и индивидуализация;

Website/Сайт/Уебсайт: e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;


II. ОПИСАНИЕ:

Информационна платформа за онлайн пазаруване, намираща се на интернет адрес с домейн healthydesk.bg, предоставя на Потребителя възможност за пазаруване на стоки от типа домашно и офис оборудване с директна доставка, с подсигуряване и осъществяване на контакт между Потребителя и доставчици/производители (в случай на различни), в това число и логистика по приемането, обработването и доставката на избраната от Потребителя стока.


III. ПРОФИЛ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (РЕГИСТРИРАН И/ИЛИ НЕРЕГИСТРИРАН), ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат спрямо Потребителя, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в информационната платформа, може да се направи извод, че е Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителя, Закона за електронната търговия на Р. България.

1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация.

В онлайн платформата Потребителски профил могат да създават физически лица. За да се създаде активен Потребителски профил, трябва да се попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него се посочи валиден e-mail адрес, три имена/наименование, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, като при регистрация Потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите Общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Като се регистрира в платформата, Потребителят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

А. Потребителят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на Сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребителят е длъжен да избягват извършването на действия, които нарушават закона.

Б. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

В. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на Сайта, без изричното разрешение на “Хелти деск” ЕООД.

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

А. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.

Б. «Хелти деск» ЕООД е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че във връзка с обработването на личните данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Хелти деск ЕООД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките).

В. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителят може да възрази срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Има право да възрази срещу обработването на личните си данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места може да се свърже с нас, в случай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

Г. По всяко време Потребителят може да се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпратите съобщение за това на e-mail: office@healthydesk.eu

Д. С приемането на Общите условия Потребителят изрично дават съгласието си Доставчикът да му изпраща на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

IV. ПОРЪЧКА

1. Цените на стоките и артикулите, предлагани чрез платформата, са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката, в предвидените за това графи.

2. Потребителят използва предимно интерфейса на страницата на “Хелти деск” ЕООД, за да сключва договор за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки и оборудване в информационната платформа за онайн пазаруване.

3. Договорът се сключва на български език.

4. Договорът между “Хелти деск” ЕООД и Потребителя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес http://healthydesk.bg/uslovia-na-polzvane

5. Страна по договора с “Хелти деск” ЕООД е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя.

6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребителя за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства, а именно чрез изпращането на имейл на електронният адрес от регистрационната форма за потвърждение.

8. “Хелти деск” ЕООД, ЕИК 203588564, доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

9. Стъпки, през които Потребителят трябва да премине, за да направи и има валидна поръчка:

 • избор на артикул, по вид и характеристика;

 • добавяне в „кошница”;

 • регистрация, - за нов Потребител, или вход в системата на информационната платформа - за регистриран Потребител;

 • избор на вида плащане, който ще е най-удобен за Потребителя, както и начина, по които да се осъществи доставката (чрез куриер или др.);

 • запознаване и съгласяване с Общите условия за ползване;

след извършването на горните стъпки, Потребителят отново потвърждава поръчката чрез потвърдителен линк на имейл адреса си, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.

10. Правила за поръчка: Договорът, сключен между Потребителя и Сайта, е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане.

11. Начините и средствата за плащане са:

Авансово:

- EasyPay, ePay, Банков път и кредитни карти

Отложено плащане:

 • при доставка на точен адрес, с наложен платеж;

 • при получаване в офис на съответната куриерска фирма или в оторизиран офис на “Хелти Деск” ЕООД.

V. ДОСТАВКА

1. Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена (или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер или да я вземе лично от офиса на “Хелти деск” ЕООД.

2. Стойността на куриерските и транспортни разходи, както и разноса до входна врата не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като Потребителят може да се осведоми за нея от тарифната им таблица.

3. Доставката се извършва до входа на сградата на посочения от Потребителя адрес. В случай че Потребителят желае доставката да бъде извършена до входната му врата, то това следва да бъде заявено допълнително от него, като допълнителната цена на разнос е в размер на 20, 00 лева с ДДС на етаж.

4. Срок на доставката: в период до 8 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Доставчикът си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни при обстоятелства, различни от нормалните. Доставчикът ще уведоми Потребителя чрез имейл за обстоятелствата, възможностите и правата му.

5. В случай че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчикът е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от Потребителя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена по банков път или в брой в офиса на “Хелти деск” ЕООД.

VI. ОТГОВОРНОСТ

1. “Хелти деск” ЕООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.

2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Потребителят, нито “Хелти деск” ЕООД ще дължат обезщетение, на която и да е от страните.

3. “Хелти деск” ЕООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

4. “Хелти деск” ЕООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

5. “Хелти деск” ЕООД не отговаря за съдържанието на сайтове, достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на “Хелти деск” ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

7. “Хелти деск” ЕООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;

 • да не се намесва в правилното функциониране на системата;

 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно “Хелти деск” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;

 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

9. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта на healthydesk.bg, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на Уебсайта на healthydesk.bg, без изричното разрешение на “Хелти деск” ЕООД.


VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНА СТОКА

1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

 • Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: office@healthydesk.eu, че съгласно чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;

 • Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Доставката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) по банков път в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

4. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

5. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които “Хелти деск” ЕООД не е в състояние да контролира;

 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребител или по негова индивидуална поръчка;


VIII. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето съгласие, Сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от Сайта.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. С поставяне на отметка, срещу Общи условия на “Хелти деск” ЕООД, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

2. Настоящите Общи условия и договорът на Потребителя с “Хелти деск” ЕООД се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

В случай на заличаване на регистрацията на Потребител в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, без това да отменя насрещните задължения за изпълнение между страните.

3. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

4. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

5. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

6. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

7. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин. посредством Сайта.

9. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта на “Хелти деск” ЕООД да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителя. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителя. При употреба на такава препратка Потребителят не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. “Хелти деск” ЕООД не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителя, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребителя, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителя и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителя.

10. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

11. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, Потребителят има възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате Уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show за извънсъдебно уреждане на спора.

12. “Хелти деск” ЕООД спазва строга политика за защита на самоличността на посетителите на Сайта. В настоящата точка Ви предоставяме повече информация за това какво са cookies (бисквитки).

Какво са cookies (бисквитки)?

Успоредно с личната информация, която ни предоставяте, ще използваме също така информация, която се придобива за Вас автоматично от „cookies” (архиви, които се изпращат от нас във Вашия компютър). Основната причина за използването на „cookies” е развитието на вашия опит, когато посещавате нашата електронна страница. Помага ни също така и фактът да виждаме какво ви интересува повече и как се движите в нашата електронна страница, така че да можем да осъществим нашите достижения.

Сookies” могат да се складират във Вашия компютър, когато посещавате електронната ни страница в бъдеще или когато отваряте едно съобщение от нас в електронната си поща. Това става с процедурата на web beacons (също така известна като clear gifts или web bugs) с посланията на електронната ни поща. Ако желаете да отпишете „cookies”, които съществуват вече във Вашия компютър, консултирайте се с указанията за софтуера на управлението на архивите, за да откриете архива или каталога, който складира „cookies”.

Ако желаете да спрете „cookies”, които се складират във Вашия компютър в бъдеще, консултирайте се с указанията на производителя на програмата за описание, като натиснете „Помощ” в менюто на Вашия браузър. Моля да отбележите, че с отписването на нашите „cookies”, или деактивирайки в бъдеще „cookies”, може да не бъдете в позиция (състояние) да имате достъп до определени пунктове или характерности на нашата електронна страница. За повече информация относно изключването и контрола на „cookies”, посетете www.aboutcookies.org.

X. ИНФРОМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА

Хелти деск ЕООД, ЕИК 203588564,

със седалище и адрес на управление:

гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. Черни връх № 47

тел: +359 878 868998, е-mail: office@healthydesk.eu

Работно време от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.

На този могат да бъдат изпращани евентуални жалби, по смисъла на чл. 47, т. 4 от ЗЗП.


Настоящите Общи условия за ползване на сайта и електронния магазин на “Хелти деск” ЕООД, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 02 /11/2017 г.