Продължавайки да разглеждате сайта на "Хелти Деск", Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Ако не желаете да приемате "бисквитки", можете да ги деактивирате чрез настройките на Вашия браузър.  close

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

1. “Хелти Деск” ООД, не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.

2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Потребител/Ползвателят нито “Хелти Деск” ООД ще дължат обезщетение на която и да е от страните.

3. “Хелти Деск” ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

4. “Хелти Деск” ООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

5. “Хелти Деск” ООД не отговаря за съдържанието на сайтове, достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на “Хелти Деск” ООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

7. “Хелти Деск” ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

8.Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

  • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
  • да не се намесва в правилното функциониране на системата
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно “Хелти Деск” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
  • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

9. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на healthydesk.bg, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на healthydesk.bg, без изричното разрешение на “Хелти Деск” ООД.