Продължавайки да разглеждате сайта на "Хелти Деск", Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Ако не желаете да приемате "бисквитки", можете да ги деактивирате чрез настройките на Вашия браузър.  close

Вносител: „Хелти Деск” ООД ЕИК 203588564, със седалище и адрес на управление: гр. София , пк.к 1407, район Лозенец, бул. Черни Връх № 47,

Гаранционният срок на изделието започва да тече от датата на продажба описана в гаранционната карта. Фактурата и настоящата гаранционна карта е необходимо да се пазят до изтичане на гаранционния срок. Рекламации за видими външни повреди се приемат единствено при продажба.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА БЮРОТО– 60 МЕСЕЦА;

ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА Електрическата част / двигателя, АДАПТЕРИТЕ, КАБЕЛИТЕ И ДРУГИ АКСЕСОАРИ – 12 МЕСЕЦА.

Сервиз : „Хелти Деск” ООД ЕИК 203588564, със седалище и адрес на управление: гр. София , пк.к 1407, район Лозенец, бул. Черни Връх № 47, тел: +359 878 868 998, имейл: office@healthydesk.bg; Работно време на сервиза : от 9.00 до 18.00 ч. Почивен ден: Събота и Неделя.

Изделието за сервиз се приема само в комплект с кабел и съпътстващи аксесоари. Всички гаранционни дефекти проявили се в срока на гаранцията се отстраняват безплатно в рамките на 2 работни дни. Гаранционното обслужване се осъществява само на посочения по-горе адрес. Транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки - до и от сервиза. При констатиране на дефект, причинен от клиента и случай на непризнаване и отпадане на гаранцията, сервизът издава констативен протокол с цени за негаранционен ремонт. Направената диагностиката на изделието е безплатно за клиента. Гаранционно обслужване се ползва срещу представяне на настоящата карта за търговска гаранция, попълнена ясно и четливо и съдържаща името и подписа на продавача, печата на магазина /продавача, името, адреса и подписа на купувача, вида, модела и серийния номер на изделието, както и датата на покупка.

Гаранционното обслужване отпада в следните случаи: · Когато повредите са предизвикани от неспазване на инструкцията за транспорт, съхранение, инсталация и експлоатация; · Повреди, причинени от неправилно инсталиране или външни въздействия включително нестабилна ел. кабелна връзка, лошо заземяване, токови удари, неизправности в електрическата мрежа, външни електромагнитни полета, висока влажност; · Повреди, причинени от въздействие на други предмети, изпускане, падане, разливане на течности върху ел. частите; · Повреди причинени от периферни устройства на трети страни; · Серийният номер на продукта/компонента липсва, не се чете или е модифициран; · Направен е опит за отстраняване на повредата от купувача или от други неоторизирани лица; · Настъпили повреди при транспортиране; · Повреди, настъпили вследствие на външни механични въздействия; · Повреди, настъпили вследствие на пожари, природни бедствия (наводнения, земетресения, мълнии; ).

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛ ПО ЗЗП: Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба. За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:

 1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

 2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;    

 3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;

 4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, след който срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума, или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за транспорт или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпени вследствие на несъответствието вреди. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока, който срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Изделието не съдържа опасни вещества, които да имат вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Независимо от това, при излизане от употреба, изделието подлежи на разделно събиране и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци. Потребителят следва да използва някоя от системите за обратното приемане и събиране на излязло от употреба електрическо и електронно изделието (ИУЕЕО), която е най – удобна за него. Например с връщането на изделието в магазина откъдето е закупен, потребителят дава своя принос за разделното събиране, повторното използване, рециклирането и другите форми на оползотворяване на ИУЕЕО. Обозначението на изделието със символа задраскан контейнер за отпадъци, указва графично посочените по – горе изисквания на Директивите на ЕС и на българското законодателство, които потребителят следва да изпълнява.