Продължавайки да разглеждате сайта на "Хелти Деск", Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Ако не желаете да приемате "бисквитки", можете да ги деактивирате чрез настройките на Вашия браузър.  close

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА «Болър» ЕООД

Използването на този Сайт (HealthyDesk.bg) е обвързано от настоящите Общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) Сайта Вие приемате и се съгласявате с условията в него, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте Сайта. С използването на Сайта Вие декларирате освен съгласието си с тях, също и, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Общи условия и правила за ползване на услугите, предоставяни чрез healthydesk.bg

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребителя на информационнo търговската платформа healthydesk.bg (електронен магазин) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на Сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

Информационната платформа е собственост на «Болър» ЕООД, ЕИК 200582969, офис: гр. София, бул. „Черни връх”, № 47, телефон за контакт: +359 878 868 998

I. ДЕФИНИЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕКСТА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Доставчик – означава търговско дружество “Болър” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200582969.

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на Потребителя да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител: е физическо или юридическо лице, което ползва и посещава Сайта, регистрирало е Потребителски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване;

Потребителско име: е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Доставчика, еднакъв с предоставения за ползване имейл адрес;

Парола: е код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил;

Потребителски профил: е обособена част от Уебсайта www.healthydesk.bg, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от “Болър” ЕООД, единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име (имейл) и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Поръчка: означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките;

Цена: е обявената до всеки артикул цена на Стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;

Цена – доставка/опаковане: цената за разноските за транспорт и доставка на заявените продукти, с включен ДДС;

Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;

Артикул/Продукт/Стока: определен вид стока, притежаваща своята идентификация и индивидуализация;

Website/Сайт/Уебсайт: e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

II. ОПИСАНИЕ:

Информационна платформа за онлайн пазаруване, намираща се на интернет адрес с домейн healthydesk.bg, предоставя на Потребителя възможност за пазаруване на стоки от типа домашно и офис оборудване с директна доставка, с подсигуряване и осъществяване на контакт между Потребителя и доставчици/производители (в случай на различни), в това число и логистика по приемането, обработването и доставката на избраната от Потребителя стока.

III. ПРОФИЛ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (РЕГИСТРИРАН И/ИЛИ НЕРЕГИСТРИРАН), ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат спрямо Потребителя, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в информационната платформа, може да се направи извод, че е Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителя, Закона за електронната търговия на Р. България.

1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация.

В онлайн платформата Потребителски профил могат да създават физически лица. За да се създаде активен Потребителски профил, трябва да се попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него се посочи валиден e-mail адрес, три имена/наименование, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, като при регистрация Потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите Общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Като се регистрира в платформата, Потребителят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

А. Потребителят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на Сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребителят е длъжен да избягват извършването на действия, които нарушават закона.

Б. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

В. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на Сайта, без изричното разрешение на “Болър” ЕООД.

3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

А. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.

Б. «Болър» ЕООД е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява, че във връзка с обработването на личните данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Болър ЕООД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките).

В. На основание чл. 34а от Закона за защита на личните данни Потребителят може да възрази срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Има право да възрази срещу обработването на личните си данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. На същите места може да се свърже с нас, в случай на неоторизирано попълване на ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

Г. По всяко време Потребителят може да се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпратите съобщение за това на e-mail: office@healthydesk.eu

Д. С приемането на Общите условия Потребителят изрично дават съгласието си Доставчикът да му изпраща на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

IV. ПОРЪЧКА

1. Цените на стоките и артикулите, предлагани чрез платформата, са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката, в предвидените за това графи.

2. Потребителят използва предимно интерфейса на страницата на “Болър” ЕООД, за да сключва договор за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки и оборудване в информационната платформа за онайн пазаруване.

3. Договорът се сключва на български език.

4. Договорът между “Болър” ЕООД и Потребителя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес http://healthydesk.bg/uslovia-na-polzvane

5. Страна по договора с “Болър” ЕООД е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя.

6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребителя за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства, а именно чрез изпращането на имейл на електронният адрес от регистрационната форма за потвърждение.

8.Болърк” ЕООД, ЕИК 200582969, доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

9. Стъпки, през които Потребителят трябва да премине, за да направи и има валидна поръчка:

 • избор на артикул, по вид и характеристика;

 • добавяне в „кошница”;

 • регистрация, - за нов Потребител, или вход в системата на информационната платформа - за регистриран Потребител;

 • избор на вида плащане, който ще е най-удобен за Потребителя, както и начина, по които да се осъществи доставката (чрез куриер или др.);

 • запознаване и съгласяване с Общите условия за ползване;

след извършването на горните стъпки, Потребителят отново потвърждава поръчката чрез потвърдителен линк на имейл адреса си, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.

10. Правила за поръчка: Договорът, сключен между Потребителя и Сайта, е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане.

11. Начините и средствата за плащане са:

Авансово:

- EasyPay, ePay, Банков път и кредитни карти

Отложено плащане:

 • при доставка на точен адрес, с наложен платеж;

 • при получаване в офис на съответната куриерска фирма или в оторизиран офис на “Болър” ЕООД.

V. ДОСТАВКА

1. Потребителят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена (или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер или да я вземе лично от офиса на “Болър” ЕООД.

2. Стойността на куриерските и транспортни разходи, както и разноса до входна врата не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като Потребителят може да се осведоми за нея от тарифната им таблица.

3. Доставката се извършва до входа на сградата на посочения от Потребителя адрес. В случай че Потребителят желае доставката да бъде извършена до входната му врата, то това следва да бъде заявено допълнително от него, като допълнителната цена на разнос е в размер на 20, 00 лева с ДДС на етаж.

4. Срок на доставката: в период до 8 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Доставчикът си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни при обстоятелства, различни от нормалните. Доставчикът ще уведоми Потребителя чрез имейл за обстоятелствата, възможностите и правата му.

5. В случай че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчикът е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от Потребителя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена по банков път или в брой в офиса на “Болър” ЕООД.

VI. ОТГОВОРНОСТ

1.Болър” ЕООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.

2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Потребителят, нито “Болър” ЕООД ще дължат обезщетение, на която и да е от страните.

3. “Болър” ЕООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

4.Болър” ЕООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

5.Болър” ЕООД не отговаря за съдържанието на сайтове, достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на “Болър” ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

7.Болър” ЕООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;

 • да не се намесва в правилното функциониране на системата;

 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно “Болър” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;

 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

9. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта на healthydesk.bg, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на Уебсайта на healthydesk.bg, без изричното разрешение на “Болър” ЕООД.

VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНА СТОКА

1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

 • Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: office@healthydesk.eu, че съгласно чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;

 • Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Доставката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) по банков път в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

4. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

5. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които “Болър” ЕООД не е в състояние да контролира;

 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребител или по негова индивидуална поръчка;

VIII. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето съгласие, Сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от Сайта.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. С поставяне на отметка, срещу Общи условия на “Болър” ЕООД, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

2. Настоящите Общи условия и договорът на Потребителя с “Болър” ЕООД се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

В случай на заличаване на регистрацията на Потребител в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, без това да отменя насрещните задължения за изпълнение между страните.

3. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

4. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

5. Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

6. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

7. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин. посредством Сайта.

9. Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта на “Болър” ЕООД да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителя. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителя. При употреба на такава препратка Потребителят не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, Общи условия не се прилагат. “Болър” ЕООД не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. Доставчикът уведомява Потребителя, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребителя, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителя и Доставчикът не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителя.

10. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

11. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, Потребителят има възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате Уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show за извънсъдебно уреждане на спора.

12. “Болър” ЕООД спазва строга политика за защита на самоличността на посетителите на Сайта. В настоящата точка Ви предоставяме повече информация за това какво са cookies (бисквитки).

Какво са cookies (бисквитки)?

Успоредно с личната информация, която ни предоставяте, ще използваме също така информация, която се придобива за Вас автоматично от „cookies” (архиви, които се изпращат от нас във Вашия компютър). Основната причина за използването на „cookies” е развитието на вашия опит, когато посещавате нашата електронна страница. Помага ни също така и фактът да виждаме какво ви интересува повече и как се движите в нашата електронна страница, така че да можем да осъществим нашите достижения.

Сookies” могат да се складират във Вашия компютър, когато посещавате електронната ни страница в бъдеще или когато отваряте едно съобщение от нас в електронната си поща. Това става с процедурата на web beacons (също така известна като clear gifts или web bugs) с посланията на електронната ни поща. Ако желаете да отпишете „cookies”, които съществуват вече във Вашия компютър, консултирайте се с указанията за софтуера на управлението на архивите, за да откриете архива или каталога, който складира „cookies”.

Ако желаете да спрете „cookies”, които се складират във Вашия компютър в бъдеще, консултирайте се с указанията на производителя на програмата за описание, като натиснете „Помощ” в менюто на Вашия браузър. Моля да отбележите, че с отписването на нашите „cookies”, или деактивирайки в бъдеще „cookies”, може да не бъдете в позиция (състояние) да имате достъп до определени пунктове или характерности на нашата електронна страница. За повече информация относно изключването и контрола на „cookies”, посетете www.aboutcookies.org.

X. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА

Болър ЕООД, ЕИК 200582969,

със седалище и адрес на управление:

гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. Черни връх № 47

тел: +359 878 868998, е-mail: office@healthydesk.eu

Работно време от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа.

На този могат да бъдат изпращани евентуални жалби, по смисъла на чл. 47, т. 4 от ЗЗП.

Споразумение между Дружеството и Клиента за обработване на лични данни

Между:
Клиентът, наричан по-нататък “Субект на лични данни”

и

Дружество Болър ЕООД, ЕИК 200582969, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 47., ДДС номер:    ,
наричан по-нататък “Администратор на лични данни”

    1. Цел на Споразумение за обработване на данни

Това Споразумение за обработване на данни (наричано по-нататък "СОД") има за цел да уреди правата и задълженията на страните във връзка с обработката на лични данни от страна на Администратора, който обработва лични данни на Субекта на данните, по силата на формираното договорно правоотношение във връзка с ползването на Услугите. Целта на СОД е да се изпълнят изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. Това СОД следователно има за цел да изпълни законните изисквания на Общия регламент относно защитата на данните.

    2. Обработка на лични данни

Администраторът обработва лични данни на Субекта на данните във връзка с предоставянето на Услугите чрез Уебсайта. Услугата е описана по-подробно в Условията.

Администраторът обработва следните видове лични данни, които са предоставени доброволно и за целите на сключване на Договора от страна на Клиента, а именно:

        ◦ Име, информация за контакт, IP адрес и други данни, въведени в регистрационната бланка на Уебсайта при закупуване на Услугата от страна на Клиента.

Личните данни са свързани със следните категории субекти на данни:

        ◦ Потребителите, които ползват онлайн Услугите и добавени от Администратора на лични данни в базата данни на Уебсайта.

Администраторът обработва личните данни само за следните цели:

        ◦ Сключване и изпълнение на Договора между Субекта на данните и Администратора на лични данни, свързан с предлагането на Услугите.

Обработването налага извършването на дейности по обработване, необходими за предлагането на Услугата на Клиента, включително чрез използване на електронна поща и парола за удостоверяване на автентичността на и оторизирането на потребителите, потребителите на електронната поща във връзка с промени в продукта, актуализации, съвети и препоръки, поддръжка, надграждане, използване на платформата за плащане, влизане в системата за ползването ѝ и достъп за наблюдение на нарушения, показване на изображението на потребителя (ако е приложимо) и свързване с потребителите относно потенциални въпроси, свързани с поддръжката.

Администраторът няма право да обработва лични данни по друг начин, освен договорения в това СОД, което съдържа коментираните инструкции от страна на Субекта на данните. Това означава, че Администраторът няма право да обработва лични данни за други цели, освен за посочените по-горе, нито за собствени цели или да разкрива данните на трети страни.

    3. Задължения на Администратора на лични данни

При обработването на лични данни Администраторът следва да спазва установената практика и инструкциите, съдържащи се в този СОД.

Администраторът се задължава да даде информация при поискване от страна на Субекта на данните относно приложимите технически и организационни мерки за сигурност.

Освен ако не е договорено друго, или в съответствие с приложимото национално законодателство и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, Субектът на данни има право на достъп до всички лични данни, обработвани от името на Администратора и използваните системи за целта.

Администраторът носи отговорност за всички задължения за поверителност съгласно националното законодателство и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 във връзка с документите и личните данни, които са му предоставени от Субекта на данните по силата на това СОД. Тази разпоредба се прилага също и след прекратяването на СОД. Администраторът гарантира, че лицата, обработващи данните на Клиента, са обвързани със задължение за поверителност (включително подписване на декларации за поверителност) и при поискване е длъжен да покаже тези декларации на Субекта на личните данни или на надзорния орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/.

Администраторът няма право да обработва лични данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност, освен ако не е посочено друго в това СОД. Ако прехвърлянето на лични данни в държава извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност или до международна организация извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност е необходимо съгласно закона на държавата членка на Европейския съюз/Европейската икономическа общност, и Администраторът е длъжен да спази закона на Европейския съюз/Европейската икономическа общност, Администраторът е длъжен да уведоми Субекта на личните данни за това изискване преди да извърши трансферирането на личните данни към съответната трета държава или международна организация, освен ако законът не забранява предоставянето на такава информация.

    4. Възможност на Администратора да използва „обработващи лични данни“ по смисъла на чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Администраторът може да предоставя личните данни на Субекта на данните за обработка от страна на лица, които имат качеството Обработващи лични данни по смисъла на чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. За тази цел Администраторът и Обработващият лични данни следва да сключат изрична договореност при спазване на всички законови изисквания относно защитата на поверителността на личните данни и запазване на тяхната цялост, точност и целите, за които същите се обработват.

Обработващият данните остава изцяло отговорен пред Администратора на лични данни за изпълнението на дейностите по обработването на данни, както и по отношение на условията, посочени в чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 за наемане на друг обработващ данните.

    5. Прехвърляне на данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност

Администраторът не може да обработва или използва Обработващи лични данни, които обработват лични данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност. Обработването извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност е обусловено от предварителното съгласие на Субекта
на лични данни. В случай на обработка на лични данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност, Администраторът и/или Обработващият лични данни следва да гарантира на Субекта на данните, че има законово основание за обработването на данни извън Европейския съюз/Европейската икономическа общност или ще осигури такова законово основание.

    6. Сигурност

Администраторът е длъжен да изпълнява изискванията към мерките за сигурност съгласно чл. 32 Сигурност на обработването от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. Администраторът се задължава чрез планирани и систематични мерки да въведе подходящите технически и организационни мерки за гарантирането на удовлетворително ниво на сигурност, напр. във връзка с поверителността, неприкосновеността и използваемостта на личните данни на Субекта на данните във връзка с предоставените Услуги.

Администраторът се задължава да документира всички дейности по обработка на лични данни, както и свързаните с това рискове за правата и законните интереси на Субекта на данните, посредством редовното водене и поддържане на Регистър по смисъла на чл. 30 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679. В регистъра се вписват всички подлежащи на вписване обстоятелства, включително установената практика и други мерки, въведени за изпълнението на изискванията за информационната система и мерките за сигурност. Документацията се представя на разположение на Субекта на лични данни и на Комисията за защита на личните данни при поискване.

Всяко уведомление до Комисията за защита на личните данни по отношение на нарушение на сигурността на личните данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва от Администратора своевременно и без ненужно забавяне.

Уведомленията относно нарушение на сигурността на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните се изпращат от Администратора на лични данни до Субекта на данните, като в тях се включва достатъчна информация, за да може Субектът на данните да прецени вида и интензитета на извършеното нарушение.

Администраторът предоставя на Субекта на данните цялата информация по чл. 13 и респективно по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез предоставяне на съответните онлайн формуляри, които следва да се изпратят на Клиента на посочения от него/нея имейл адрес. Администраторът обезпечава ползването на всички права на Субекта на данните, които произтичат от разпоредбите на чл. 15-22 от Общия регламент относно защитата на данните, както и чл. 34 от Регламента, а именно: правото на достъп до личните данни; правото на коригиране и изтриване на личните данни; правото на ограничаване на обработката на личните данни; правото на преносимост на личните данни; правото на възражение при автоматизирано вземане на решения във връзка с профилиране на личните данни и във връзка с обработка на лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които личните данни са били
първоначално предоставени от Субекта на данните; правото на информация относно всякакви нарушения, свързани със сигурността на личните данни.

    7. Документация и проверки на сигурността

Администраторът съхранява документацията, която доказва, че изпълнява задълженията си по СОД и Общия регламент относно защитата на данните. Документацията се представя на разположение на Субекта на лични данни при поискване. Администраторът се задължава редовно да провежда проверки на сигурността, да извършва оценка на рисковете, свързани с обработката на лични данни, и да представя резултатите от тях на Субекта на лични данни, включително на Комисията за защита на личните данни при наличие на проверка.

    8. Срок на СОД и обработването

СОД се прилага докато Администраторът обработва личните данни на Субекта на данните съгласно Условията. Срокът на обработката на лични данни не може да бъде по-дълъг от срока за предоставяне на Услугите, съгласно Договора и Общите Условия на Уебсайта.

    9. Прекратяване

СОД може да бъде прекратено в съответствие с клаузите за прекратяване на Условията. Прекратяването на Условията води до прекратяване на СОД.

    10. Връщане, изтриване и/или унищожаване на данните след прекратяването на СОД

След прекратяването на СОД, Администраторът на лични данни унищожава в 30-дневен срок всички обработени лични данни по СОД чрез Услугата.

Администраторът се задължава да изтрие за постоянно всички лични данни, свързани с Клиента, като осигури изтриване на тези лични данни и от страна на Обработващите лични данни, които са получили същите от Администратора по силата на сключени договор с правно основание чл. 28 от Регламент (Европейския съюз) 2016/679. Всички лични данни, за които Клиентът е дал съгласието си за извършване на обработка от страна на Администратора и Обработващия лични данни, съгласно Условията в рамките на посочения в тях срок, следва да бъдат унищожени и съответно обработката да бъде преустановена в рамките на 30-дневен срок, считано от датата на прекратяване на Договора, освен ако Администраторът не е длъжен по закон да съхранява личните данни за по-дълъг срок.

    11. Приложимо право и подсъдност

Това СОД се урежда от правото на Република България и от разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Политика за поверителност на личните данни

Политиката за поверителност на личните данни обхваща съдържанието на уебсайта на www.healthydesk.bg .

Политиката за поверителност засяга подлежащите на персонално идентифициране данни, споделяни чрез поддържания от нас уеб сайт и описва възможностите, изборите и правата, които имате по отношение на личните данни, които съхраняваме. 

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява единен набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за предприятията и еднаква степен на защита на данните за гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, някои от които са: правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018г. При необходимост ще се актуализира периодично на този сайт.

Какви услуги предоставяме?

Без да е напълно изчерпателен списъкът, предоставяме следните основни онлайн услуги:

Продажба на продукти от асортимента на HealthyDesk - ергономични бюра и прилежащи аксесоари.

Защо събираме и обработваме данни?

За успешно изпълнение на поръчка и доставяне на продукти от асортимента на HealthyDesk до дома/офиса на клиента.

Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.

За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите (напр. Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

Какви данни събираме за всички потребители?

В сайта на www.healthydesk.bg събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:

Име, имейл и адрес за успешно осъществяване на поръчки и доставки до дома/офиса на клиента.

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

 •          Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
 •          Колко време отделяте в даден сайт;
 •          В коя страница или статия сте влизали;
 •          Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
 •          Анонимизирани отговори от гласуване в онлайн анкети;
 •          Демографски данни и др.

Какви данни ни предоставяте Вие?

Сайтът на www.healthydesk.bg има регистрационна форма и събира лични данни от потребители като имена, адрес на електронна поща и адрес на доставка единствено с цел успешно приемане и извършване на поръчки от асортимента на HealthyDesk.

На кого споделяме вашите данни, събирани при нас?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайтa nи позволяват идентифицирани, не се предоставят на други лица или компании.

Можем да предоставим информация съхранявана при нас по причини от правен характер, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на www.healthydesk.bg или на други потребители при наличие на правен спор.

Предоставяме ли възможност за събиране на данни от трети страни?

Действията ви на страниците поддържани от нас могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване основно на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти, Gemius и др.

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org.

За какво използваме бисквитки?

Според преследваната цел ние използваме „бисквитки“ за следните категории на употреба:

Конфигуриране на услугите          Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайтовете.

Сигурност      Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.

Процеси         Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Рекламиране            Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, подобряване на отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.

Състояние на сесията          „Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Статистика и анализ            Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Google Analytics.

Как да изтриете или забраните "бисквитки"?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите Ви (персонализирана реклама), посетете www.youronlinechoices.eu/bg

Настоящите Общи условия за ползване на сайта и електронния магазин на “Болър” ЕООД, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 21 /06/2018 г.