Продължавайки да разглеждате сайта на "Хелти Деск", Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Ако не желаете да приемате "бисквитки", можете да ги деактивирате чрез настройките на Вашия браузър.  close

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

1. «Хелти деск» ЕООД, не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в този уебсайт. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната стока. Информацията, поместена на този уебсайт е подчинена на клаузите за освобождаване от отговорност и е защитена с авторски права. Тя е подчинена на система за защита на личните данни.

2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство - в последния случай, нито Потребител/Ползвателят нито «Хелти деск» ЕООД ще дължат обезщетение, на която и да е от страните.

3. «Хелти деск» ЕООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до настоящия уебсайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до уебсайт.

4. «Хелти деск» ЕООД си запазва правото да спира уебсайт по всяко време, без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

5. «Хелти деск» ЕООД не отговаря за съдържанието на сайтове, достъпни чрез публикувани на уебсайт хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на уебсайт, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на «Хелти деск” ЕООД и са под закрилата на действащото в областта на авторските права национално и международно законодателство.

7. «Хелти деск» ЕООД може да измени настоящите клаузи за освобождаване от отговорност по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.

8.Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система: да спазва българското законодателство, Общите условия, клаузите за освобождаване от отговорност и да съобразява поведението си с добрите нрави; да не се намесва в правилното функциониране на системата, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно «Хелти деск» ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злонамерени действия.

9. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на healthydesk.bg, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на healthydesk.bg, без изричното разрешение на «Хелти деск» ЕООД.