Продължавайки да разглеждате сайта на "Хелти Деск", Вие се съгласявате с използването на бисквитки. Ако не желаете да приемате "бисквитки", можете да ги деактивирате чрез настройките на Вашия браузър.  close

Вносител: „Хелти деск” ЕООД, ЕИК 203588564, със седалище и адрес на управление: гр. София , п.к. 1407, район Лозенец, бул. Черни връх № 47, тел: +359 878 868998, е-mail: office@healthydesk.eu;

Гаранционният срок на закупен/ите от Healthy Desk продукт/и започва да тече от датата на продажба, описана в гаранционната карта. До изтичането на гаранционния срок е необходимо да се пазят оригинален документ, доказващ покупката /касова бележка или фактура/ и оригиналът на гаранционната карта. Рекламации за видими външни повреди/недостатъци се приемат единствено при предаване закупен/ите от Healthy Desk продукт/и.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК на Механичната част 60 МЕСЕЦА от датата на продажба, описана в гаранционната карта;

ГАРАНЦИОНЕН СРОК за Електрическата част / двигател, кабелите и други аксесоари – 24 МЕСЕЦА от датата на продажба, описана в гаранционната карта.

Сервиз: „Хелти деск” ЕООД, ЕИК 203588564, със седалище и адрес на управление: гр. София , п.к. 1407, район Лозенец, бул. Черни връх № 47, тел: +359 878 868998, е-mail: office@healthydesk.eu;

Работно време на сервиза: от 9.00 до 18.00 ч. Почивен ден: събота и неделя.

Изделието за сервиз се приема само в комплект с кабел и съпътстващи аксесоари. Всички гаранционни дефекти проявили се в срока на гаранцията се отстраняват безплатно в рамките на 5 работни дни. Гаранционното обслужване се осъществява само на посочения по-горе адрес. Транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки - до и от сервиза. При констатиране на дефект, причинен от клиента и случай на непризнаване и отпадане на гаранцията, сервизът издава констативен протокол с цени за негаранционен ремонт. Направената диагностиката на изделието е безплатно за клиента. Гаранционно обслужване се ползва срещу представяне на оригинален документ, доказващ покупката /касова бележка или фактура/ и на оригинала на карта за търговска гаранция, попълнена ясно и четливо и съдържаща името и подписа на продавача, печата на магазина /продавача, името, адреса и подписа на купувача, вида, модела и серийния номер на изделието, както и датата на покупка.Гаранционното обслужване отпада в следните случаи: Когато повредите са предизвикани от неспазване на инструкцията за транспорт, монтаж, съхранение, инсталация и експлоатация; Повреди, причинени от неправилно инсталиране или външни въздействия включително нестабилна ел. кабелна връзка, лошо заземяване, токови удари, неизправности в електрическата мрежа, външни електромагнитни полета, висока влажност; Повреди, причинени от въздействие на други предмети, изпускане, падане, разливане на течности върху ел. частите; Повреди причинени от периферни устройства на трети страни; Серийният номер на продукта/компонента липсва, не се чете или е модифициран; Направен е опит за отстраняване на повредата от купувача или от други неоторизирани лица; Настъпили повреди при транспортиране; Повреди, настъпили вследствие на външни механични въздействия; Повреди, настъпили вследствие на пожари, природни бедствия (наводнения, земетресения, мълнии; ) несъответствие между данните в гаранционната карта и тези върху изделието/ята; когато изделието/ята се използват с професионална цел, обществени заведения и др.; износване на механичните компоненти;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛ по Закона за защита на потребителите (ЗЗП): Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

Съгласно чл. 112 от ЗЗП, Потребителят има следните права:

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на Продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Съгласно чл. 113 от ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, Продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 на чл. 113 от ЗЗП Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Съгласно чл. 114 от ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от Потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 от ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Съгласно чл. 115 от ЗЗП Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Срокът по ал. 1 на чл. 115 от ЗЗП спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на Потребителя по ал. 1 на чл. 115 от ЗЗП не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Изделието не съдържа опасни вещества, които да имат вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Независимо от това, при излизане от употреба, изделието подлежи на разделно събиране и е забранено изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци. Потребителят следва да използва някоя от системите за обратното приемане и събиране на излязло от употреба електрическо и електронно изделието (ИУЕЕО), която е най – удобна за него. Например, с връщането на изделието в магазина откъдето е закупен, потребителят дава своя принос за разделното събиране, повторното използване, рециклирането и другите форми на оползотворяване на ИУЕЕО. Обозначението на изделието със символа задраскан контейнер за отпадъци, указва графично посочените по – горе изисквания на Директивите на ЕС и на българското законодателство, които Потребителят следва да изпълнява.